Predict the winner!

Shilpa Shinde
Hina Khan
Vikas Gupta
Puneesh Sharma